Założenia projektu:

Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego powstało w 1964 roku, na początku jako grupa miłośników miasta skupiona przy Piotrowskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego, z którym do dziś realizuje wiele projektów.
Poniżej prezentujemy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO ZA OKRES od 2018 r. do 2021 r
55 lat działalności to czas, w którym Towarzystwo na trwałe wpisało się w historię Piotrkowa Trybunalskiego podejmując i realizując szereg działań na rzecz i z pożytkiem dla jego mieszkańców.
Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego skupia ludzi twórczych, doświadczonych, zaangażowanych w działania społeczne. Ludzi, którzy postrzegają swoje miasto jako organizm do ciągłego rozwoju, ale jednocześnie upamiętniania historii i osób dla niej zasłużonych.
Główne kierunki naszej działalności to:
-Badanie historii Piotrkowa Trybunalskiego
-Upamiętnianie osób i miejsc związanych z przeszłością historyczną
-Opieka i prowadzenie działań na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na piotrkowskich cmentarzach i zbieranie funduszy na ten cel
-Wydawanie prac dokumentalnych i monografii
-Organizowanie spotkań z lokalną społecznością
-Działalność edukacyjna i artystyczna, organizowanie konkursów, współpraca ze szkołami i innymi stowarzyszeniami społecznymi.
W swej długoletniej działalności Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego było współorganizatorem doniosłych wydarzeń związanych z życiem miasta. Między innymi – uroczystych obchodów 800. rocznicy powstania Miasta, 400. rocznicy Trybunału Koronnego, 550. rocznicy obchodów Parlamentaryzmu Polskiego.
Towarzystwo chcąc upamiętnić te i wcześniejsze wydarzenia było inicjatorem pozostawiania trwałych śladów w historii miasta w postaci charakterystycznych głazów, tablic czy obelisków.
Ważne dla miasta osoby, żyjące w nim w dalszej i bliższej przeszłości są przez Towarzystwo honorowane i przypominane jego mieszkańcom poprzez instalację tablic zawierających informacje o ich życiu i zasługach. Takich tablic Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego odsłoniło już ponad 20. W uroczystościach odsłonięcia tablic uczestniczy m.in. młodzież szkolna, która później, w ramach lekcji historii i patriotyzmu, sprawuje nad nimi opiekę.
Obok lokalnych upamiętnień – Kazimierz Stronczyński, Adam Próchnik, Irena Sendlerowa, Seweryna Szmaglewska, Stefan „Grot” Rowecki, swoje miejsce znalazły tablice poświęcone: zasłużonym nauczycielom z lat 1905 – 1939, nauczycielom i uczniom poległym w latach okupacji hitlerowskiej, 120 rocznicy Powstania Styczniowego, rocznicy posadzenia dębu przez młodzież piotrkowską dla uczczenia dnia sprowadzenia do Ojczyzny zwłok Wodza Duchowego Narodu – Henryka Sienkiewicza.
O Starym Piotrkowskim Cmentarzu Rzymskokatolickim mówi się, że to Piotrkowskie Powązki. Jest w tym dużo racji. Cmentarz jest bardzo urokliwym i nastrojowym miejscem. Stare, stylowe kamienne nagrobki, ciekawe inskrypcje i zdjęcia – to wszystko przenikające się z rozłożystymi gałęziami drzew… Sentyment, ale przede wszystkim troska o zachowanie dziedzictwa i potwierdzanie naszej tożsamości wyznaczyły kiedyś zadania dla Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego. Otóż od 1988 roku Towarzystwo jest organizatorem dorocznej kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków. W kweście, trwającej 2–3 dni, usytuowanej przy bramach piotrkowskich cmentarzy, biorą udział uczniowie, harcerze, nauczyciele, władze miasta, parlamentarzyści, politycy, przedsiębiorcy, artyści, członkowie innych stowarzyszeń, ale także spontanicznie obecna lokalna społeczność. Wszystkim przyświeca jeden cel – zapełnić puszki. I zapełniamy… Przez ostatnie 30 lat wyremontowaliśmy ponad 100 zabytkowych nagrobków. Opieką remontową obejmujemy głównie nagrobki zapisane w rejestrze zabytków, nie posiadające prawnych spadkobierców.
Prace prowadzone są pod konserwatorskim nadzorem przez uprawnionych fachowców. Każdy wyremontowany nagrobek sygnowany jest tabliczką z informacją o społecznym udziale mieszkańców i Towarzystwa.
Od kilku lat Towarzystwo z powodzeniem aplikuje o środki finansowe w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, uzyskując celowe dotacje, co pozwala na zwiększenie liczby remontowanych nagrobków.
Corocznie wydawany jest folder, w którym informujemy o nowo wyremontowanych nagrobkach oraz rozliczamy się ze środków finansowych zebranych podczas społecznego kwestowania.
Od 2010 roku rozszerzona została troska Towarzystwa o tą nekropolią w wymiarze edukacyjnym. Dla chętnych organizowane są „spacery” po Starym Cmentarzu, podczas których opowiadane są historie rodów i zabytkowych pomników.
Wiedza o Piotrkowie Trybunalskim i regionie to dziedzina, o którą Towarzystwo dba bardzo troskliwie. W 1988 roku powstało wydawnictwo „Biblioteka Piotrkowska”, które opracowuje i wydaje książki związane z miastem i jego historią. Wydanych zostało już 30 tytułów. Wszystkie stanowią bogatą skarbnicę wiedzy o przeszłości miasta. Z naszych zbiorów korzysta m.in. młodzież szkolna oraz studenci „uniwersytetu 3. wieku”. Ciekawe tematycznie i różnorodne zbiory są także atrakcyjne dla Piotrkowian, których interesują dzieje miasta i losy osób z nim związanych.
Złota Wieża Trybunalska – tzw. Piotrkowski Nobel – to prestiżowa i nobilitująca nagroda, przyznawana dorocznie za osiągniecia w zakresie twórczości artystycznej, kulturalnej, edukacyjnej, społecznej oraz promowania miasta i jego mieszkańców.
Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego wyróżniło już 44 Piotrkowian, wręczając im statuetkę, posiadanie której stawia jej właściciela w panteonie uznanych i godnych mieszkańców naszego grodu.
„Cały Piotrków w kwiatach”, „Mój Piotrków”, „Piotrków Moje Miasto” to tytuły konkursów plastycznych, historycznych, ogłaszanych przez Towarzystwo, adresowanych głównie do młodzieży szkolnej. Wszystkie mają w tytułach nazwę związaną z naszym miastem, bowiem rozbudzanie patriotyzmu lokalnego i ukazywanie szacunku dla swojego miasta, to kierunki działania bliskie wszystkim członkom Stowarzyszenia.
W ramach popularyzacji wiedzy w Piotrkowie Trybunalskim, a także inspirowania jego najmłodszych mieszkańców do działania na rzecz swojej „małej Ojczyzny” Towarzystwo organizuje konkurs plastyczny pod nazwą: „Mój zielony Piotrków”. Założeniem konkursu jest ukazanie charakterystycznych, zabytkowych elementów miasta, okraszonych zielenią, kolorem i śmiałym spojrzeniem na nie okiem młodych piotrkowian.
Liczba składanych prac, ich różnorodność i forma są dowodem na duże zainteresowanie tematyką, inspirując nas do realizacji coraz to nowych projektów. Takim jest „Fotograficzne archiwum miasta”. Zamierzamy stworzyć szczegółową dokumentację fotograficzną miasta, utrwalić fragmenty ulic, domów, zieleni, starych ogrodzeń – elementów naszej przestrzeni. Utrwalić nie tylko to, co jest atrakcyjne, ale także to, co pozornie zwykle, codzienne, szare, przemijające.
Projekt jest rozłożony na 5 etapów. Każdy z 4 dotyczy innej części miasta, zaś 5 to podsumowanie i opublikowanie prac w wersji papierowej i elektronicznej. Zadanie to jest realizowane wspólnie z Prezydentem Miasta, co zapewni osiągniecie zakładanego celu - wydania albumu zawierającego „Fotograficzne archiwum Piotrkowa Trybunalskiego”.
W celu wymiany doświadczeń w zakresie form społecznikowskiej pracy dla swojego środowiska oraz działań promujących miasto uczestniczymy i jesteśmy organizatorami Wojewódzkich Sejmików Stowarzyszeń Regionalnych. Te twórcze, pełne merytorycznych treści spotkania odbywają się raz w roku w różnych miastach województwa łódzkiego. Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego było gospodarzem w 2017 roku.
Jesteśmy także organizatorami wydarzeń artystycznych. Promujemy rodzimych artystów amatorów ale również zapraszamy Piotrkowian na koncerty grup zawodowych, dbając o to, aby odbywały się w historycznych wnętrzach naszych wspaniałych zabytkowych gmachów. Towarzystwo współdziałając z Prezydentem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i innymi instytucjami i animatorami życia społecznego, wpisuje się w tworzenie współczesności, ale także historii naszego miasta. Poprzez swoją różnorodną i wielokierunkową działalność chcemy zostawić trwały zapis tego co w naszym życiu ulotne, przemijające, zapominane...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGOA ZA 2021 r.