STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. § 1
 2. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO.
 3. Ilekroć w tekście niniejszego Statutu występuje zwrot ”TOWARZYSTWO”, należy przez to rozumieć Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego.
 4. § 2
 5. Siedzibą Towarzystwa jest Piotrków Trybunalski, a terenem jego działania miasto i powiat piotrkowski.
 6. § 3
 7. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
 8. Czas istnienia Towarzystwa jest nieograniczony.
 9. Towarzystwo jest apolityczne i nie jest związane z żadnym wyznaniem.
 10. § 4
 11. Towarzystwo używa pieczęci: podłużnej z napisem „ Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego „ .
 12. II. CELE I DZIAŁALNOŚĆ
 13. § 5
 14. Towarzystwo jest Organizacją Pożytku Publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego, prowadzi nieodpłatną działalność statutową realizując zadania publiczne na rzecz upowszechniania historii i podtrzymania tradycji lokalnych, pielęgnowania patriotyzmu lokalnego oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej.
 15. Przedmiotem działalności pożytku publicznego Towarzystwa są następujące formy działalności, z których każda prowadzona jest nieodpłatnie:
 16. 1) działalność wydawnicza: monografie, prace popularno-naukowe, biuletyny, foldery,
 17. 2) pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane – organizowanie i propagowanie wśród mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, różnych form edukacji kulturalnej i historycznej poprzez organizowanie spacerów grupowych po starej części miasta oraz Starym Cmentarzu Rzymskokatolickim;
 18. 3) działalność wspomagająca edukację – organizowanie spotkań, zebrań, seminariów, odczytów i dyskusji dla studentów, uczniów i innych osób zainteresowanych badaniem przeszłości Piotrkowa Trybunalskiego i regionu;
 19. 4) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana – prowadzenie szeroko pojętej akcji charytatywnej – organizacja kwest (zbiórek pieniężnych i rzeczowych) na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na Starym Cmentarzu Rzymskokatolickim w Piotrkowie Trybunalskim;
 20. 5) usługi związane z działalnością miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych – opieka i prowadzenie działań na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na piotrkowskich cmentarzach ;
 21. 6) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – organizowanie konkursów oraz imprez kulturalno – rozrywkowych;
 22. 7) usługi świadczone przez pozostałe organizacje członkowskie gdzie indziej niesklasyfikowane – występowanie z inicjatywą upamiętniania osób i miejsc związanych z przeszłością historyczną, wspieranie lokalnej twórczości artystycznej i działalności społecznej – wyróżnianie osób szczególnie zasłużonych.
 23. § 6
 24. Towarzystwo może ustanawiać i przyznawać wyróżnienia, tytuły honorowe i inne nagrody osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Piotrkowa Trybunalskiego i Towarzystwa.
 25. § 61
 26. Dla osiągnięcia celów zawartych w § 5 Towarzystwo podejmuje współpracę z samorządem lokalnym miasta, powiatu i województwa, organizacjami społecznymi i instytucjami.
 27. III. CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
 28. § 7
 29. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
 30. – członków zwyczajnych
 31. – członków wspierających
 32. – członków honorowych
 33. § 8
 34. Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia, akceptująca cele i zadania Towarzystwa, która złoży pisemną deklarację przynależności i pomocy materialnej dla Towarzystwa (m.in.: składki, dotacje, darowizny).
 35. § 9
 36. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zobowiązuje się do wspierania działalności Towarzystwa i zadeklaruje pomoc materialną dla Towarzystwa (m.in.: składki, dotacje, darowizny).
 37. § 10
 38. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie w uznaniu wybitnych zasług dla Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego.
 39. § 11
 40. Wszyscy członkowie mają prawo do uczestnictwa w działalności Towarzystwa
 41. § 12
 42. Członkowie opłacają składki ustalane przez Zarząd z zastrzeżeniem § 19 pkt 3.
 43. Członkowie wspierający – składki zryczałtowane ustalone w porozumieniu w Zarządem Towarzystwa.
 44. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
 45. § 13
 46. Członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa.
 47. Wszyscy członkowie mają obowiązek czynnie uczestniczyć w pracach Towarzystwa, opłacać regularnie składki członkowskie i przestrzegać Statutu.
 48. Z tytułu pełnionych funkcji członkowie Towarzystwa nie pobierają żadnego wynagrodzenia.
 49. 4. Prowadzenie biura Towarzystwa powierza się na podstawie zawartej umowycywilno – prawnej.
 50. § 14
 51. Skreślenie z listy członków następuje w sytuacji:
 52. 1) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa,
 53. 2) prawomocnego wyroku sądowego orzekającego utratę praw publicznych i honorowych,
 54. 3) na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa, jeśli dana osoba nie opłaciła składek członkowskich za okres co najmniej 2 lat.
 55. IV. WŁADZE TOWARZYSTWA
 56. § 15
 57. Władzami Towarzystwa są:
 58. 1. Walne Zebranie Członków
 59. Zarząd
 60. Komisja Rewizyjna
 61. § 16
 62. Walne Zebrania Towarzystwa mogą być zwoływane jako zwyczajne i nadzwyczajne.
 63. Zebrania zwyczajne odbywają się co 4 lata.
 64. Nadzwyczajne zebrania zwoływane są w sytuacjach wyjątkowych, gdy zachodzą szczególnie ważne przyczyny na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Towarzystwa
 65. § 17
 66. Zarząd zwołuje Walne Zebranie, powiadamiając pisemnie członków Towarzystwa na 14 dni przed terminem zebrania i podając proponowany porządek obrad.
 67. § 18
 68. Walne Zebranie wybiera przewodniczącego, któremu powierza prowadzenie obrad oraz sekretarza obrad.
 69. § 19
 70. Do właściwości Walnego Zebrania należy:
 71. 1) rozpatrywanie i podejmowanie uchwał dotyczących działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
 72. 2) podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
 73. 3) wyrażanie zgody na ustaloną przez Zarząd wysokość składek członkowskich,
 74. 4) rozpatrywanie wniosków i podejmowanie uchwał dotyczących Towarzystwa,
 75. 5) uchwalanie innych wniosków,
 76. 6) wybieranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 77. 7) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie oraz rozwiązania Towarzystwa.
 78. § 20
 79. Do podejmowania uchwał w pierwszym terminie niezbędna jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków – uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym.
 80. W drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później od pierwszego terminu Walnego Zebrania członków bez względu na liczbę uprawnionych – uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym.
 81. § 21
 82. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego obrad i sekretarza.
 83. § 22
 84. Walne Zebranie może nadać godność Prezesa Honorowego w uznaniu wybitnych zasług dla Towarzystwa. Decyzja jest podejmowana w trybie § 10.
 85. § 23
 86. W skład Zarządu wchodzą:
 87. 1) Prezes
 88. 2) Dwóch Wiceprezesów
 89. 3) Sekretarz
 90. 4) Skarbnik
 91. 5) od 5 do 7 członków Zarządu
 92. § 24
 93. Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata.
 94. § 25
 95. Zarząd Towarzystwa zbiera się nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej niż 8 razy w roku kalendarzowym
 96. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność członka Zarządu na zebraniu powoduje utratę jego mandatu. W przypadku ustąpienia lub utraty mandatu członka Zarządu, Zarząd uzupełnia swój skład przez kooptacje. W uzasadnionych przypadkach Zarząd dokonuje zmiany na stanowiskach funkcyjnych zajmowanych przez członków Zarządu. W przypadku jednoczesnego ustąpienia więcej niż połowy członków Zarządu zwołuje się nadzwyczajne Walne Zebranie w celu wybrania nowego Zarządu.
 97. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 98. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły, podpisywane przez Prezesa lub Wiceprezesa prowadzącego obrady.
 99. V. UPRAWNIENIA ZARZĄDU
 100. § 26
 101. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz przez Prezesa lub Wiceprezesa.
 102. Realizacja celów i zadań Towarzystwa.
 103. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, zaleceń Komisji Rewizyjnej.
 104. Opracowanie planów pracy, planu budżetu, dysponowanie majątkiem.
 105. Przyjmowanie i skreślanie członków Towarzystwa.
 106. Tworzenie i prowadzenie zespołów zainteresowań, powoływanie komisji i jury wystaw, konkursów i ekspozycji, delegowanie członków Zarządu do reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz.
 107. Organizowanie spotkań i zebrań dyskusyjnych, odczytów, pogadanek, konkursów plastycznych i fotograficznych, wystaw, wieczorów autorskich, imprez artystycznych i rozrywkowych, gromadzenie wydawnictw Towarzystwa i pamiątek.
 108. Zwoływanie Walnych Zebrań Towarzystwa.
 109. Podejmowanie inicjatyw naukowo – edukacyjnych utrwalających pamięć o przeszłości Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego.
 110. 10. Określenie zadań osobom wykonującym obsługę administracyjno – biurową Towarzystwa, a dotyczących w szczególności:
 111. 1) prowadzenia dokumentacji Towarzystwa, w tym ewidencji członków,
 112. 2) przygotowywania uroczystości, zebrań, posiedzeń i ich protokołowanie,
 113. 3) prowadzenie spraw finansowych (m.in. opłat, składek, ksiąg inwentarzowych, sporządzanie bilansu ),
 114. 4) innych, wynikających z działalności Towarzystwa.
 115. VI. KOMISJA REWIZYJNA
 116. § 27
 117. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch lub trzech członków, którzy na pierwszym zebraniu wybierają ze swego grona przewodniczącego. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie innych władz Towarzystwa.
 118. W razie gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej. W tym trybie można powołać dwóch członków Komisji.
 119. § 28
 120. Uprawnienia Komisji Rewizyjnej:
 121. 1) badanie i kontrola gospodarki finansowej Towarzystwa,
 122. 2) kontrola działalności merytorycznej Zarządu Towarzystwa,
 123. 3) składanie sprawozdań podczas Walnych Zebrań i przedstawianie wniosków w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa,
 124. 4) w uzasadnionych sytuacjach składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania w trybie nadzwyczajnym,
 125. 5) Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę co najmniej raz w roku,
 126. 6) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w zebraniach Zarządu Towarzystwa z prawem zabierania głosu, ale bez udziału w głosowaniu.
 127. VII. MAJĄTEK TOWARZYSTWA I ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ
 128. § 29
 129. 1. Majątek Towarzystwa stanowią: nieruchomości, ruchomości, środki finansowe oraz inne dobra tworzące fundusz Towarzystwa. Powyższy majątek Towarzystwo gromadzi z następujących źródeł:
 130. – składek członkowskich,
 131. – zapisów, darowizn, subwencji, dotacji,
 132. – wpływów z imprez, kursów i odczytów,
 133. – sprzedaży wybranych wydawnictw i publikacji.
 134. Wszelkie uchwały, decyzje skutkujące zobowiązaniami finansowymi, dotyczące majątku Towarzystwa, powinny być podpisane przez Prezesa lub Wiceprezesa po przedstawieniu na posiedzeniu Zarządu.
 135. Wszelkie dochody pozyskane przez Towarzystwo przeznaczane są na działalność statutową.
 136. § 30
 137. Statut niniejszy zabrania:
 138. 1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 139. 2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 140. 3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 141. 4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 142. VIII. ZMIANY W STATUCIE I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA.
 143. § 31
 144. Zmiana Statutu Towarzystwa wymaga Uchwały Walnego Zebrania podjętej w trybie, którym mowa w § 20 Statutu.
 145. § 32
 146. Rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej w trybie przewidzianym w § 20. Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie wyznacza co najmniej 3 – osobową Komisję Likwidacyjną i ustala sposób przeprowadzenia likwidacji i rozdysponowania majątku Towarzystwa.
 147. Decyzja rozdysponowania majątku podlega zatwierdzeniu przez władze rejestrujące.
 148. Skreślony.